IERE
1st day »

Clean Coal Technology & Fuel Cell International Workshop – 2nd Day –

Wednesday May 25, 2005
Wuxi, Jiangsu China

Presen. (Member Only)

+:Speaker
Fuel Cell
08:30 -
Status of 100 kW MCFC System Development in Korea
H. C Lim+, H. K Seo, D.H Kim, S.H Park, K.S Ahn, Y.S Yoo , Korea Electric Power Research Institute, KEPCO  Presen. 
08:50 -
Status of field tests of MCFC power generation systems at Chubu Electric Power
Mineo Komada , Chubu Electric Power Co., Inc.  Presen. 
09:10 -
Development of 10 kW MCFC Stack Components
Yu Qingchun+, Cao Guangyi, Zhu Xinjian, Sui Sheng, Hu Mingruo, Tu Hengyong , Institute of fuel cell, Shanghai Jiao Tong University  Presen. 
09:30 -
Development of MCFC at IHI
Takehiko Shibahashi+, Yuji Masuda, Masaaki Tooi, Masahiro Ozawa , Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co., Ltd. (IHI)  Presen. 
10:05 -
Development of various fuel application technologies to MCFC systems
Takao Watanabe+, Fumihiko Yoshiba, Makoto Kawase, Hiroshi Morita, Yoshihiro Mugikura, Yoshiyuki Izaki , Central Research Institute of Electric Power Industry (CRIEPI)  Presen. 
10:25 -
Study of NiO cathode modified by rare earth oxide additive for MCFC by electrochemical impedance spectroscopy
Bo Huanga, Qingchun Yub, Hong Lva, Yu Liua, Keao Huab ,
aState Key Laboratory of Metal Matrix Composites, Shanghai Jiao Tong University
bInstitute of Fuel Cell, Shanghai Jiao Tong University
 Presen. 
10:45 -
Investigation of Electrode Reaction Characteristics in a Molten Carbonate Fuel Cell
C.-G. Lee+ , Dept. of Chemical Engineering, Hanbat National University, H.-C. Lim , Korea Electric Power Research Institute  Presen. 
11:05 -
Advanced technologies for MCFC performance evaluation
Yoshihiro Mugikura , Central Research Institute of Electric Power Industry  Presen. 
11:25 -
Electrochemical performance of LiFeO2 coated NiO as cathodes for molten carbonate fuel cells
Bo Huanga+, Qingchun Yub, Hong Lva, Yu Liua, Keao Huab ,
aState Key Laboratory of Metal Matrix Composites, Shanghai Jiao Tong University
bInstitute of Fuel Cell, Shanghai Jiao Tong University
 Presen. 
13:00 -
Parametric Study on Bottoming And Topping MCFC/MGT Hybrid System
Shilie Weng, Huisheng Zhang, Hongliang Hao, Ming Su , The key Lab. of power machinery and engineering of education ministry, Shanghai Jiao Tong University  Presen. 
13:20 -
A novel hydrogen manufacturing processes for MCFC generation system
Sui Sheng+, Zhu Xinjian, Cao Guangyi , Fuel cell institute, Shanghai Jiao Tong University  Presen. 
13:40 -
Analysis of a hybrid MCFC gas turbine system
Qimei Chen , The key Lab. of power machinery and engineering of education ministry, Shanghai Jiao Tong University  Presen. 
14:00 -
Status of advanced SOFC materials in Japan
Teruhisa Horita+, Haruo Kishimoto, Katsuhiko Yamaji, Natsuko Sakai, Manuel E. BRITO, Harumi Yokokawa , Fuel Cell Group, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, (AIST)  Presen. 
14:20 -
Some Key Materials Used in SOFC Stack
Han Minfang+, Liu Ze, Yang Cuibai, Wang Yuqian, Yin Huiyan, Peng Suping , China Unicersity of Mining & Technology, Beijing School (CUMTB)  Presen. 
14:40 -
Research and development status on anode supported SOFC
Hibiki Itoh , Central Research Institute of Electric Power Industry (CRIEPI)  Presen. 
15:00 -
Electrochemical characterization of ceria-based SOFC anodes
Hengyong Tu+ , Institute of Fuel Cell, Shanghai Jiao Tong University, Ulrich Stimming , Department of Physics E19, Technical University of Munich  Presen. 
15:35 -
The Investigation of A2-A' BO4-Type Materials as Cathode Materials for IT-SOFCs (A=Pr, Sm; A'=Sr; B=Fe, Co)
Yuansong Wang, Huaiwen Nie, Shaorong Wang+, Ting-Lian Wen , Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Science  Presen. 
15:55 -
Application of ZrO2 in Solid Oxide Fuel Cell
Yang Xin Min, Yang Zhen+, Lu Wen Guang , Asia Zirconium Limited, Hong Kong, Yixing Xinxing Zirconium Company Limited  Presen. 
16:15 -
Transport phenomena in the porous support structure of an integrated -planar solid oxide fuel cell
Du Xiaoze, Xu Hong+, Yang Lijun, Liu Dengying , North China Electric Power University  Presen. 
16:35 -
1MW SOFC/GT power system simulation
Shisen Xu+, Jian Cheng , Thermal Power Research Institute, Chinese HuaNeng Group, Xi'an  Presen. 
16:55 -
The Actuality and Outlook of Fuel Cells Technology in China
Xinjian Zhu , Institute of Fuel Cell, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai  Presen. 
17:15 -
Development of power conditioner for stationary fuel cell system - Test report of grid connection in Shanghai Jiao Tong University
Nobuhiro Kurio+, Mitsuru Matsukawa, Kiyoshi Ogata , R&D Laboratories, Nissin Electric Co., Ltd., GuangYi Cao , Institute of Fuel Cell, Shanghai Jiao Tong University.  Presen. 

Copyright(c) IERE, All Rights Researved.